Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Definities Deelnemer: Een ieder die een overeenkomst sluit met EGO Training. EGO Training is statutair gevestigd te Tiel en kantoorhoudende te (4005 LD) Tiel aan de Lutterveldweg 9 C Deelnemersovereenkomst: De overeenkomst tussen EGO Training en een Deelnemer.
Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan EGO Training zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen EGO Training en iedere Deelnemer.
2.2 Alle bedingen in deze Deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van EGO Training en alle personen die voor EGO Training werkzaam zijn en/of door EGO Training zijn ingeschakeld.
2.3 Afwijkingen van deze Deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3
Deelnemersovereenkomst
3.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en EGO Training komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of (b) de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van EGO Training. De Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 5 van deze Deelnemersvoorwaarden opzegbaar.
3.2 De door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van EGO Training en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.
3.3 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan EGO Training aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan EGO Training worden verstrekt.
3.4 De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
3.5 Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend product bij EGO Training af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.6. De minimumleeftijd om zelfstandig een abonnement af te sluiten is 18+.

Artikel 4
– Prijzen en betaling
4.1 De abonnementskosten voor het maandelijkse gebruik van de faciliteiten van EGO Training dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan EGO Training te zijn voldaan.
4.2 Alle abonnementen en lidmaatschappen hebben hun eigen tarieven en voorwaarden welke te vinden zijn op de website of in de studio. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Indien je kiest voor een overeenkomst van jaar met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste jaarbetaling bij inschrijving plaats. Door een online betaling of kaartbetaling aan de balie en de volgende betalingen jaarlijks vooruit via SEPA automatische incasso. Indien de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, is deze op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen startend vanaf de eerstvolgende maand.
4.3 Als de Deelnemer besluit niet via een automatisch incasso te betalen, zal de betaling maximaal binnen 14 dagen na het verstrijken van de verkregen factuur voldaan moeten zijn. De training kan hierdoor pas starten na volledige betaling van dit bedrag. Bij het niet tijdig betalen van een factuur of oneigenlijke stornering (ook bij abonnement met onbepaalde tijd) zijn wij gemachtigd de nog openstaande bedragen te vorderen. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle abonnementsgelden verschuldigd die zouden moet worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.
4.4 Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd.
4.5 EGO Training behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen.
4.6 De door de Deelnemer verschuldigde abonnementskosten voor het gebruik van de faciliteiten van EGO Training, welke faciliteiten als gevolg van omstandigheden welke buiten de macht van EGO Training liggen niet of niet volledig kunnen worden gebruikt, zullen niet gerestitueerd.
4.7 Indien EGO Training haar faciliteiten niet aan Deelnemer kan aanbieden vanwege een overheidsbeperking worden betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan niet gerestitueerd. Abonnementskosten zullen pro rata pas weer worden geïnd vanaf de datum dat EGO Training haar faciliteiten weer aan Deelnemer kan aanbieden.
4.8 Indien EGO Training haar faciliteiten slechts deels aan Deelnemer kan aanbieden vanwege een overheidsbeperking worden betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan niet gerestitueerd. EGO Training heeft het recht om tijdens een periode van sluiting wegens overheidsbeperking een nieuw (vergelijkbaar) buiten- en online abonnement aan te bieden aan Deelnemer. Deze abonnementsvorm is geldig zo lang Ego Training haar faciliteiten niet of slechts deels binnen kan aanbieden. Indien de overheidsbeperking vervalt, worden zo spoedig mogelijk de faciliteiten van EGO Training weer volledig aangeboden, en wordt het oorspronkelijke abonnement weer aangeboden en vervalt de vervangende abonnementsvorm. Gedurende een periode, waarin een beperking tot binnen sporten opgelegd door de overheid, heeft EGO Training het recht om de abonnementskosten van Deelnemer te blijven incasseren volgens het op dat moment afgesloten abonnement door Deelnemer.

Artikel 5
Opzegging Deelnemersovereenkomst
5.1 Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand schriftelijk opzeggen indien het abonnement omgezet is naar onbepaalde tijd. Een abonnement kan niet tijdens de afgesproken duur tussentijds opgezegd worden. EGO Training zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Deelnemer aan de Deelnemer binnen veertien (14) dagen een bevestiging toesturen. Mocht de Deelnemer deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient de Deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met EGO Training, bij gebreke waarvan EGO Training ervan uitgaat dat de schriftelijk opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.
5.2 Opschorting van je Deelnemersovereenkomst is niet mogelijk.
5.3 EGO Training heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien: De Deelnemer zich naar de mening van EGO Training schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag; of als de Deelnemer de regels van EGO Training stelstelmatig overtreedt.

Artikel 6 Risico en Aansprakelijkheid
6.1 Het gebruik van de faciliteiten van EGO Training voor onder meer niet beperkt tot kracht en conditietraining en/of het volgen van enig trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij EGO Training is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.
6.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.
6.3 Zowel EGO Training als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of
letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden.
6.4 EGO Training en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden. 6.5 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van EGO Training, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer.
6.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van EGO Training en ieder ander van wiens hulp EGO Training gebruik maakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 7 Persoonsgegevens en privacy beleid
7.1 Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan EGO Training verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres.
7.2 De Deelnemer gaat akkoord met deze voorwaarden, geeft de Deelnemer aan EGO Training toestemming tot de verwerking van zijn/
haar persoonsgegevens in verband met (onder meer) het aanmaken van een lidmaatschap, het opstellen, versturen en opstellen van facturen, het
verstrekken van informatie, het verbeteren van onze dienstverlening en het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website
De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door EGO Training gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en
haar privacy policy welke is terug te vinden op www.ego-training.nl
7.3 Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan EGO Training ondubbelzinnig toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van EGO Training per e-mail en anderszins toe te sturen.

Artikel 8 Foto’s & video-opnames
Tijdens je aanwezigheid in de EGO Training studio kunnen er foto’s en video-opnames van je worden genomen voor publicitaire doeleinden. Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan EGO Training ondubbelzinnig toestemming om deze foto’s en video-opnames voor genoemde doeleinden te gebruiken.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 juli 2020.
9.2 In het geval dat enige bepaling in deze Deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. EGO Training en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
9.3 Iedere rechtsverhouding met EGO Training wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en EGO Training die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de dichtstbijzijnde bevoegde rechter.